Skip to main content

Podmienky používania

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA, KTORÉ PLATIA PRE KAŽDÉHO NÁVŠTEVNÍKA TÝCHTO STRÁNOK

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ustanoveniami najnovšieho znenia týchto Podmienok používania. Prečítajte si, prosím, naše Pravidlá ochrany súkromia, aby ste porozumeli tomu, akým spôsobom môže spoločnosť CSL Behring používať a poskytovať vaše osobné údaje. S výnimkou ustanovenia akýchkoľvek vyhlásení o vylúčení zodpovednosti, pravidiel, podmienok používania alebo iných oznámení na týchto webových stránkach predstavujú tieto Podmienky používania a Pravidlá ochrany súkromia úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou CSL Behring s ohľadom na vaše používanie týchto webových stránok. Môžu sa na vás však vzťahovať dodatočné podmienky, ktoré môžu prípadne platiť, ak použijete konkrétne služby alebo otvoríte konkrétne materiály v rámci určitých oblastí týchto webových stránok, prípadne ak prostredníctvom odkazu z týchto webových stránok prejdete na iné stránky (v takom prípade by ste si mali preštudovať podmienky používania a pravidlá ochrany súkromia daných stránok, pričom tieto podmienky a pravidlá treba posudzovať samostatne a oddelene od Podmienok používania a Pravidiel ochrany súkromia spoločnosti CSL Behring).

Spoločnosť CSL Behring si vyhradzuje právo akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia doplniť, vymazať alebo upraviť. Používaním týchto webových stránok s týmto právom súhlasíte, pričom súčasne súhlasíte so znením Podmienok používania, platným v čase, keď tieto webové stránky používate. Na konci týchto Podmienok používania je uvedený dátum ich poslednej aktualizácie.

 

Informácie o stránkach   

Cieľom spoločnosti CSL Behring, ako poprednej farmaceutickej spoločnosti, ktorej činnosť je založená na inováciách, je hrať významnú úlohu pri zlepšovaní kvality života. Tieto stránky vám poskytujú informácie o spoločnosti CSL Behring, jej dcérskych spoločnostiach na celom svete, ako aj súvisiace informácie z daného odvetvia. V záujme jednoduchšieho používanie týchto stránok vám poskytujeme informácie prispôsobené konkrétnemu účelu vašej návštevy – či už ste tu ako pacient, zdravotnícky odborník, investor alebo potenciálny zamestnanec.

 

CHCELI BY SME VÁS UPOZORNIŤ, ŽE ŽIADNE INFOMÁCIE NA TÝCHTO STRÁNKACH NIE SÚ PREZENTOVANÉ S CIEĽOM POSKYTOVAŤ LEKÁRSKE PORADENSTVO ALEBO POKYNY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE PRODUKTOV SPOLOČNOSTI CSL BEHRING, ANI BY NEMALI BYŤ TAKTO VNÍMANÉ.

Informácie spoločnosti CSL Behring uvedené na týchto webových stránkach sú určené iba na všeobecné vzdelávanie a informatívne účely. Tieto informácie nemajú nahrádzať poradenstvo, liečbu alebo odporúčanie zdravotníckych odborníkov.  Je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny svojho lekára a iných zdravotníckych odborníkov s ohľadom na jednotlivé potreby v oblasti liečby a zdravotníckej starostlivosti. Použitie akýchkoľvek liekov, o ktorých informujú tieto webové stránky, prosím, konzultuje so svojím lekárom alebo iným zdravotníckym odborníkom. Spoločnosť CSL Behring sa nezaoberá poskytovaním lekárskeho poradenstva alebo služieb.

 

Rozsah použitia

S výnimkou prípadov, keď si návštevníci týchto stránok stiahnu jednu kópiu stránok na informatívne, nekomerčné účely, nesmie sa žiaden obsah týchto stránok kopírovať, sťahovať alebo uchovávať na žiadne iné účely, ani sa tento obsah nesmie ďalej poskytovať žiadnym tretím stranám alebo na žiaden iný účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CSL Behring. Spoločnosť CSL Behring je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia – s uvedením dôvodu alebo bez – obmedziť alebo ukončiť používanie týchto stránok alebo prístup k týmto stránkam pre určitého návštevníka.

 

Žiadne ručenie alebo záruky

Žiadne záruky

SPOLOČNOSŤ CSL BEHRING SA SNAŽÍ ZACHOVÁVAŤ AKTUÁLNOSŤ TÝCHTO STRÁNOK. OBSAH TÝCHTO STRÁNOK SA VŠAK POSKYTUJE BEZ ZÁRUK AKEJKOĽVEK POVAHY, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, A TO NAJMÄ VRÁTANE PRÍPADNÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, ÚPLNOSTI A SÚLADU. OBSAH TÝCHTO STRÁNOK SA POSKYTUJE „AKO STOJÍ A LEŽÍ“. SPOLOČNOSŤ CSL BEHRING NEROBÍ ŽIADNE VYHLÁSENIA/NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY S OHĽADOM NA TIETO STRÁNKY A ICH OBSAH, AK IDE O PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, RESP. O PLYNULOSŤ ALEBO BEZCHYBNOSŤ POUŽÍVANIA TÝCHTO STRÁNOK. NÁVŠTEVNÍCI NESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ SKÔR, NEŽ BUDÚ NA ZÁKLADE TÝCHTO INFORMÁCIÍ KONAŤ, PRIČOM NÁVŠTEVNÍCI TÝCHTO STRÁNOK POUŽÍVAJÚ TIETO STRÁNKY VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO. NÁVŠTEVNÍCI TAKTIEŽ NESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIJATIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ, ABY ZABEZPEČILI, ŽE PRÍPADNÝ ZÍSKANÝ OBSAH NEBUDE OBSAHOVAŤ VÍRUSY. AK PRÁVNE PREDPISY NEJAKEJ KRAJINY OBMEDZUJÚ ALEBO LIMITUJÚ IMPLICITNÉ ZÁRUKY, NEMUSIA V KONKRÉTNYCH PRÍPADOCH VŠETKY HORE UVEDENÉ OBMEDZENIA PLATIŤ.

 

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť CSL Behring výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť – v dôsledku zmluvy alebo občianskoprávnej alebo priamej zodpovednosti – za akékoľvek škody, či už priame, nepriame, náhodné, následné alebo osobitné, ktoré vznikli v dôsledku prístupu k týmto stránkam a ich obsahu, v dôsledku ich používania, prípadne za škody s týmto prístupom alebo používaním akokoľvek súvisiace, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť CSL Behring bola o možnom vzniku týchto škôd informovaná alebo nie. Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje najmä na tie prípady, keď sa ktorákoľvek strana bude spoliehať na akýkoľvek obsah, ktorý získala priamo či nepriamo používaním týchto stránok, rovnako ako škody, ktoré vzniknú kvôli vírusom, prerušeniu telekomunikačného spojenia so stránkami, resp. v dôsledku omeškania, chýb alebo prerušenia prenosu smerom k návštevníkom/od návštevníka, a to v dôsledku krádeže, zničenia, nedbalosti, vojny, terorizmu, vyššej moci, telekomunikačnej poruchy alebo akéhokoľvek neoprávneného prístupu k stránkam alebo k informáciám na týchto stránkach. Návštevníci tieto stránky a ich obsah používajú na vlastné nebezpečenstvo.

 

Odkazy na iné stránky

Pre väčšie pohodlie návštevníkov poskytuje spoločnosť CSL Behring odkazy na iné webové stránky. Určité odkazy na týchto stránkach však odkazujú na materiály nachádzajúce sa na serveroch prevádzkovaných tretími stranami, nad ktorými nemá spoločnosť CSL Behring žiadnu kontrolu. Spoločnosť CSL Behring nenesie zodpovednosť za externý obsah alebo za dôsledky využitia takého obsahu niektorým z našich návštevníkov. Návštevníci takých webov tretích strán sa na dané stránky teda pripájajú a používajú ich na vlastné nebezpečenstvo. Existencia príslušných odkazov v žiadnom prípade neznamená a nemala by znamenať, že spoločnosť CSL Behring schvaľuje alebo podporuje prípadné materiály na ktorýchkoľvek iných stránkach. Spoločnosť CSL Behring týmto výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s prístupom na takéto stránky.

 

Zbavenie zodpovednosti

Návštevníci, ktorí porušujú akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania alebo inak zneužívajú tieto stránky, sú povinní odškodniť a zbaviť spoločnosť CSL Behring (vrátane jej predstaviteľov, členov štatutárnych orgánov, zamestnancov, zástupcov a držiteľov licencií spoločnosti) akejkoľvek zodpovednosti, ktorá z takéhoto porušenia/zneužitia vyplynie alebo sa ho akokoľvek týka, a to najmä vrátane súvisiacich nákladov, výdavkov a nákladov na právne zastupovanie.

 

Odborné poradenstvo alebo stanoviská

Tieto stránky, ktoré sú pre našich návštevníkov užitočným zdrojom informácií, môžu obsahovať odborné stanoviská, ktoré sú na týchto stránkach označené ako odborné stanoviská, prípadne informácie, na ktoré tieto stránky odkazujú, predstavujú názor príslušných odborníkov, pričom nemusia povinne odrážať názory spoločnosti CSL Behring. Títo odborníci nie sú zamestnanci spoločnosti CSL Behring a za používanie svojich stanovísk nie sú zo strany spoločnosti CSL Behring nijako honorovaní. Spoločnosť CSL Behring nepotvrdzuje ani nenesie zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií alebo stanovísk prezentovaných v takýchto materiálov. Chceli by sme vás upozorniť, že odborné stanoviská odrážajú iba osobné postoje príslušných odborníkov – v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory alebo zodpovednosť spoločnosti CSL Behring.

 

Špecifické produktové informácie pre jednotlivé krajiny

Spoločnosť CSL Behring poskytuje informácie týkajúce sa globálnej a miestnej podnikateľskej činnosti spoločnosti v oblasti  farmaceutického odvetvia, ktoré nemusia byť relevantné pre všetkých návštevníkov na celom svete. Napríklad obchodné značky používané pre určité produkty sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Okrem toho môžu v niektorých krajinách regulačné orgány schváliť prípravky na predaj s odlišnými indikáciami, dávkovaním a obmedzením. Ak nie sú produkty, programy alebo služby spoločnosti CSL Behring uvedené na týchto stránkach k dispozícii vo vašej krajine, nie je možné iba z prezentácie príslušných informácii odvodzovať, že spoločnosť CSL Behring má v úmysle uviesť dané produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. Pre ďalšie informácie o dostupnosti našich produktov vo vašej krajine kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti CSL Behring alebo svojho lekára. Vzhľadom na špecifické právne predpisy v jednotlivých jurisdikciách nemusíme byť schopní poskytnúť všetkým návštevníkom informácie o našich liekoch na predpis. Spoločnosť CSL Behring má v úmysle poskytovať špecifické informácie o produktoch pre jednotlivé krajiny primárne zdravotníckym odborníkom, iba ak je to povolené, budú sa také informácie poskytovať širokej verejnosti.

 

Komunity

Spoločnosť CSL Behring očakáva, že účastníci akýchkoľvek diskusných fór na týchto stránkach budú dodržiavať všeobecné pravidlá komunikácie, napr. vzájomný rešpekt voči ostatným účastníkom. Návštevníci nesmú šíriť alebo publikovať žiadne urážlivé, hanlivé, neslušné, ohováračské alebo obscénne materiály alebo akékoľvek materiály, ktoré by narušovali duševné vlastníctvo, súkromie alebo iné práva tretích strán.

 

Nedôverné informácie

Ak nie je v našich Pravidlách ochrany súkromia stanovené inak, má sa za to, že vaša prípadná komunikácia adresovaná spoločnosti CSL Behring prostredníctvom týchto stránok je nedôverná a nie je predmetom ochrany. S výhradou platných právnych predpisov je spoločnosť CSL Behring oprávnená používať akékoľvek takéto informácie, a to vrátane myšlienok, konceptov, know-how alebo techník, ktoré obsahujú tieto informácie, na akýkoľvek účel bez povinnosti poskytnúť vám akúkoľvek kompenzáciu alebo uviesť zdroj. Zároveň tak udeľujete spoločnosti CSL  Behring neprevoditeľné právo kopírovať, upravovať, zverejňovať, vykonávať, odovzdávať a zobrazovať tieto informácie prostredníctvom akýchkoľvek médií v súlade s týmito Podmienkami používania. Súhlasíte s tým, že akákoľvek vaša komunikácia adresovaná spoločnosti CSL Behring bude postúpená alebo inak poskytnutá spoločnosti CSL Behring v súlade s platnými právnymi predpismi, a to vrátane získania akéhokoľvek potrebného súhlasu alebo splnomocnenia fyzických osôb pred poskytnutím informácií týkajúcich sa zdravotného stavu alebo iných osobných údajov. Na týchto stránkach nebudete poskytovať žiadne materiály, ktoré obsahujú akékoľvek vírusy alebo iný softvér, ktorý by mohol mať negatívny dopad na fungovanie týchto stránok alebo na počítačový alebo informačný systém tretej strany.

 

 

Duševné vlastníctvo

Chceli by sme vás upozorniť, že spoločnosť CSL Behring vždy uplatňuje svoje práva duševného vlastníctva v maximálnom rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov, a to vrátane sankcií trestnoprávnej povahy. Ochranné známky, logá a ochranné známky služieb (ďalej spoločne len „Ochranné známky“), ktoré sú použité na týchto stránkach, sú ochranné známky, ktoré spoločnosť CSL Behring vlastní alebo používa na základe licencie. Žiadne informácie na týchto stránkach sa nebudú vykladať ako udelenie (implicitne ani inak) akejkoľvek licencie alebo práva vo vzťahu k ochranným známkam bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CSL Behring alebo vlastníka ochrannej známky, ak tým vlastníkom nie je spoločnosť CSL Behring.

Naše webové stránky obsahujú určitý obsah, a to najmä textové, zvukové, obrazové alebo iné materiály alebo ich súčasti. Tento obsah zobrazený na našich webových stránkach alebo ich prostredníctvom podlieha autorskému právu ako kolektívne dielo a/alebo kompilácia podľa príslušných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv v oblasti autorského práva. Akékoľvek kopírovanie, úpravy, vytváranie odvodených diel z našich webových stránok alebo daného kolektívneho diela, ich ďalšie šírenie alebo reprodukovanie našich webových stránok či akejkoľvek ich časti na akýkoľvek iný server alebo miesto s cieľom ďalej ich reprodukovať alebo šíriť je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CSL Behring prísne zakázané.

Na akékoľvek kopírovanie, opätovný prenos, úpravy alebo používanie obsahu alebo značiek vyskytujúcich sa na týchto stránkach na iné než osobné, nekomerčné účely, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti CSL Behring. Na každej kópii obsahu týchto stránok alebo ich časti musí byť uvedené toto oznámenie: „Copyright © 2006 CSL Behring.“

Nie ste oprávnení rozkladať alebo rozčleňovať naše webové stránky alebo robiť ich spätný vývoj, resp. sa inak pokúšať akokoľvek zistiť ich zdrojový kód. Bez toho, aby boli obmedzené predchádzajúce ustanovenia, súhlasíte, že žiaden aspekt webových stránok nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ďalej alebo využívať na akékoľvek komerčné účely.

 

Tlačové správy a iné novinky

Tieto stránky obsahujú správy a iné novinky týkajúce sa spoločnosti CSL Behring, ktoré spoločnosť CSL Behring považuje za presné ku dňu ich vyhotovenia a/alebo zverejnenia na týchto stránkach. Spoločnosť CSL Behring však napriek tomu odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať tieto tlačové správy a iné novinky a/alebo informácie, ktoré obsahujú. V žiadnom prípade nie je možné vychádzať z toho, že informácie o iných spoločnostiach, ako je spoločnosť CSL Behring, poskytla spoločnosť CSL Behring, pričom skutočnosť, že tieto informácie o iných spoločnostiach boli zverejnené na týchto stránkach, nepredstavuje potvrdenie presnosti alebo úplnosti týchto informácií zo strany spoločnosti CSL Behring.

 

Povinnosti návštevníkov v oblasti bezpečnosti

V niektorých prípadoch môžu mať návštevníci týchto stránok povinnosť zaregistrovať sa alebo získať heslo, a to pred samotným prístupom k určitým materiálom alebo službám poskytovaným týmito stránkami. Ak tomu tak je, majú daní návštevníci povinnosť zabezpečiť dôvernosť registračných údajov a hesiel. Návštevníci potom nesú zodpovednosť za akékoľvek použitie týchto hesiel  - či už bolo z ich strany autorizované alebo nie. Návštevníci sú povinní okamžite informovať spoločnosť CSL Behring v prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo poskytnutia týchto hesiel alebo ak by mali v tejto súvislosti nejaké podozrenie.

 

Platné právne predpisy

Tieto podmienky používania a riešenie prípadných sporov týkajúcich sa týchto Podmienok používania sa riadi právnymi predpismi Spoločenstva (Commonwealth) Pensylvánie. O všetkých sporoch medzi spoločnosťou CSL Behring a vami vo veci týchto Podmienok používania alebo týchto webových stránok budú rozhodovať výhradne štátne a federálne súdy Spoločenstva (Commonwealth) Pensylvánie.

Tieto webové stránky sú dostupné z USA a iných krajín sveta. Vzhľadom na to, že právne predpisy jednotlivých krajín sa môžu líšiť, súhlasíte s tým, že v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú používania týchto stránok, budú platiť zákony a predpisy Spoločenstva (Commonwealth) Pensylvánie, a to bez prípadných zásad kolízie právnych noriem.

Posledná aktualizácia: apríl 2020