Skip to main content

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť CSL Behring Slovakia s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny spoločností CSL Behring, považuje za svoj záväzok zachraňovanie životov s pomocou najnovších technológií. Skupina spoločností CSL Behring sa tým stala globálnym lídrom v oblasti biotechnológií, ktorého kroky sa riadia stále rovnakým záväzkom zachraňovať a zlepšovať životy ľudí. Ponúkame najširšie spektrum kvalitných plazmatických a rekombinantných liečiv v našom odbore. V rámci našej obchodnej činnosti bežne získavame pri interakcii s Vami, zdravotníckymi odborníkmi, Vaše osobné údaje.

Rovnako ako mnoho iných spoločností aj my príležitostne zhromažďujeme a používame osobné údaje jednotlivcov. V týchto zásadách spracúvania osobných údajov vysvetľujeme:

 • dôvody, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame,
 • kategórie osobných údajov, ktoré na tieto účely zhromažďujeme, a
 • spôsob, akým vaše osobné údaje zhromažďujeme

Zároveň vás chceme informovať o Vašich právach v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame, a o Vašich možnostiach využitia týchto práv. Ak chcete, môžete si prečítať celé zásady postupne. Môžete ale aj preskočiť priamo na kapitolu, ktorá vás zaujíma, ak kliknete na niektorý z týchto nadpisov.

V prípade, že v týchto zásadách nenájdete odpoveď na všetky svoje otázky, spojte sa s nami prostredníctvom dole uvedených kontaktných údajov.

Obsah

1.       ÚVOD

2.       KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME

3.       AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

4.       AKO A PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME

5.       SÚHLAS

6.       AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNIME

7.       AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ

8.       KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

9.       ODOVZDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPY?

10.     AKÉ MÁTE PRÁVA

11.     PRIAMY MARKETING

12.     COOKIES

13.     KONTAKT

14.     AKTUALIZÁCIE TOHTO DOKUMENTU

1. ÚVOD

V CSL Behring Slovakia s.r.o. (ďalej len „my“, „nás“ alebo „CSL Behring“) sme sa zaviazali, že budeme chrániť vaše súkromie. V rámci našej obchodnej činnosti bežne získavame pri interakcii s Vami aj keď používate naše internetové stránky určité informácie, podľa ktorých Vás možno identifikovať (ďalej len „osobné údaje“).

Spoločnosť CSL Behring je „správcom údajov“ pre všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. To znamená, že zodpovedáme za rozhodnutie o zhromažďovaní a použití týchto osobných údajov. Znamená to takisto, že sme povinní odpovedať na všetky vaše otázky a riešiť žiadosti v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame.

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME

Kontaktné údaje: informácie, ktoré nám umožňujú Vás kontaktovať, ako napr. Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, meno/užívateľské meno na sociálnych sieťach.

Demografické informácie: informácie o Vašom pôvode, ktoré nám pomôžu Vás lepšie identifikovať, ako napríklad pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia.

Informácie o vzdelaní a odbornej činnosti: informácie o Vašom vzdelaní, členstve v profesijnej organizácii, odbornej špecializácii a záznamy o Vašich vedeckých, výskumných, prednáškových a publikačných aktivitách vrátane záznamov o interakciách so zástupcami našej spoločnosti ak ste zdravotníckym odborníkom;

Osobné údaje v správach a oznámeniach, ktoré nám posielate: ak nám pošlete informácie týkajúce sa našich výrobkov a služieb, napríklad prostredníctvom oznamovacieho formulára pri podozrení na nežiaduce účinky zhromažďujeme osobné údaje, ktoré v správe uvediete.

Informácie o zmluvných vzťahoch: Informácie o naši vzájomné spolupráci, poskytnutom plnení a platbách.

Údaje o zdravotnom stave: ak nám zašlete zdravotné údaje súvisiace s našimi výrobkami alebo službami, budeme zhromažďovať osobné údaje vrátane osobitných kategórií osobných údajov, ktoré uvediete.

Záznamy o  komunikácii s nami: informácie o Vašich základných užívateľských preferenciách pri využívaní najmä online nástrojov pre komunikáciu s nami vrátane elektronickej pošty lebo sociálnych sietí a ďalej tiež údaje o zariadeniach využívaných pre takúto komunikáciu vrátane tzv. sieťových identifikátorov.

Informácie o používanie našich internetových stránok: zhromažďujeme informácie o stránkach, ktoré navštívite, a ako ich používate vrátane informácií o Vaše približnej polohe, keď sa pripájate na naše internetové stránky (zvyčajne s presnosťou na úrovni štátu alebo mesta).

 

3. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Osobné údaje získavame priamo od Vás, keď si u nás napríklad založíte účet, kúpite tovar alebo služby, vyplníte náš formulár, pošlete oznámenie alebo správu o našich výrobkoch alebo službách alebo keď nás skontaktujete telefonicky, e-mailom alebo keď s nami priamo komunikujete iným spôsobom (napríklad prostredníctvom sociálnych sietí lebo pri interakcii so zástupcami našej spoločnosti).

Osobné údaje zhromažďujeme tiež z relevantných verejne dostupných zdrojov, ktoré sa bezprostredne týkajú Vašej odbornej činnosti, ako je napríklad Vaša vlastná webová prezentácia, zákonné verejné registre a tiež verejné evidencie členov profesijných organizácií, budeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov

4. AKO A PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME

Zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje na účely uvedené v tejto tabuľke:

Účel spracovania

Kategórie osobných údajov, ktoré sa zvyčajne spracúvanú na daný účel

Kontakt a komunikácia s Vami v súvislosti s našou spoločnosťou, výrobkami alebo službami

Všetky hore uvedené osobné údaje

Ak sa na nás obrátite priamo sotázkou alebo sťažnosťou, použijeme Vaše osobné údaje na to, aby sme Vám mohli odpovedať

Všetky hore uvedené osobné údaje

Na revíziu našich výrobkov a služieb, hodnotenie ich bezpečnosti a funkcie a na vývoj nových výrobkov a služieb

Všetky hore uvedené osobné údaje

Na online reklamu

Záznamy o komunikácii snami

Informácie o používanie našich internetových stránok

Na realizáciu prieskumu trhu

Kontaktné údaje

Demografické informácie

Informácie o vzdelaní a odbornej činnosti

Osobné údaje v správach a oznámeniach, ktoré nám posielate

Na priamy marketing

Kontaktné údaje

Demografické informácie

Informácie o vzdelaní a odbornej činnosti

Informácie o používanie našich internetových stránok

Pre riešenie jednotlivých hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok asystém farmakovigilancie

Kontaktné údaje

Údaje o zdravotnom stave

Dodržiavanie transparentné spolupráce a etiky

Kontaktné údaje

Informácie o vzdelaní a odbornej činnosti

Informácie o zmluvných vzťahoch

Realizácia zmluvných vzťahov

Kontaktné údaje

Demografické informácie

Informácie o vzdelaní a odbornej činnosti

Informácie o zmluvných vzťahoch

 

Vaše osobné údaje používame iba v rozsahu, v akom nám to dovoľuje zákon a ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely uvedené v tabuľke. Najčastejšie je to teda na základe dole uvedených zákonných dôvodov pre použitie Vašich osobných údajov.

 • Súhlas: v prípade, že ste nám dali súhlas so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov.
 • Právna povinnosť: ak musíme splniť určitú právnu povinnosť. Napríklad, ak sme povinní riešiť podozrenie na nežiaduce účinky našich zdravotníckych výrobkov.
 • Životne dôležitý záujem: v prípade, ak potrebujeme použiť Vaše osobné údaje na ochranu vášho životne dôležitého záujmu alebo životne dôležitého záujmu tretej osoby. Napríklad v prípade, že Vám alebo tretej osobe hrozí závažné zdravotné riziko.
 • Verejný záujem: v prípade, že musíme Vaše osobné údaje použiť vo verejnom záujme.
 • Oprávnený záujem: v prípade, že Vaše osobné údaje použijeme na náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej osoby) a Vaše záujmy a práva nad týmto záujmom neprevažujú. To zahŕňa dôkladné zváženie konkrétnych účelov, ktoré nám umožňujú vylepšiť nami poskytované služby, ktoré podľa nášho názoru súčasne slúžia na prospech našich zákazníkov a konečných príjemcov. Ďalej to zahŕňa náš oprávnený záujem na propagácii a  hodnotení fungovania našich výrobkov a ich bezpečnosti, ako aj plnenia povinností stanovených v rámci odvetvia alebo právnymi predpismi.

Pri osobitných kategóriách osobných údajov (ako sú napríklad zdravotné údaje) musíme mať dodatočný právny základ na to, aby sme takéto údaje mohli zhromažďovať a používať. Najčastejšie je to teda na základe dole uvedených zákonných dôvodov na použitie vašich osobných údajov.

 • Súhlas: v prípade, že ste nám dali výslovný súhlas s použitím Vašich osobných údajov.
 • Životne dôležitý záujem: v prípade, že potrebujeme použiť Vaše osobné údaje na ochranu Vášho životne dôležitého záujmu alebo životne dôležitého záujmu tretej osoby a Vy nám k tomu nemôžete dať súhlas. Napríklad v prípade, že Vám alebo tretej osobe hrozí závažné zdravotné riziko.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti: v prípade, že potrebujeme Vaše osobné údaje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo na liečbu.
 • Verejný záujem: v prípade, že musíme Vaše osobné údaje použiť vo verejnom záujme, ako napríklad na ochranu proti závažnému ohrozeniu zdravia alebo na zabezpečenie vysokého štandardu našich zdravotníckych výrobkov a súvisiacej zdravotnej starostlivosti.

5. SÚHLAS

Za určitých okolností, keď je právnym základom pre používanie osobných údajov váš súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek jednoducho odvolať. V prípade odvolania nebude do tej chvíle uskutočnené spracovanie nezákonné.

Svoj súhlas môžete odvolať tak, že sa s nami spojíte prostredníctvom dole uvedených kontaktov.

6. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNIME

Zaviedli sme príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili tomu, že sa Vaše osobné údaje náhodou stratia alebo budú neoprávnené použité, zobrazené, pozmenené alebo sprístupnené.

Ďalej obmedzujeme prístup k Vašim osobným údajom z okruhu našich zamestnancov a dodávateľov služieb na osoby, ktoré prístup potrebujú, aby mohli vykonávať svoju prácu alebo poskytovať nám služby. Tieto osoby budú používať Vaše osobné údaje iba na základe našich pokynov a sú povinné zachovávať vo vzťahu k Vašim osobným údajom mlčanlivosť.

Zaviedli sme postupy na riešenie podozrení na porušenie zabezpečenia osobných údajov a budeme Vás a príslušné úrady informovať o prípadných porušeniach v súlade s požiadavkami zákona.

7. AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý ich zhromažďujeme vrátane účelu splnenia prípadnej zákonnej alebo oznamovacej povinnosti.

Na to, aby sme stanovili príslušnú lehotu potrebnú na uchovávanie osobných údajov, zvažujeme rozsah, povahu a citlivosť Vašich osobných údajov, potenciálne riziko škody v dôsledku ich neoprávneného použitia alebo sprístupnenia, účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, a či môžeme tieto účely docieliť inak, ako aj príslušné požiadavky právnych predpisov.

V niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje anonymizovať tak, aby ich ďalej nebolo možné spájať s Vašou osobou. V tom prípade môžeme tieto údaje ďalej používať bez ďalšieho vzťahu k Vám.

8. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Je možné, že budeme osobné údaje zdieľať s nasledujúcimi subjektmi.

 • Naši zamestnanci – naši zamestnanci budú mať prístup k vašim osobným údajom, ale iba ak je to nevyhnutné pre výkon ich práce.
 • Ďalší dodávatelia služieb a poradcovia – napríklad spoločnosti, ktoré nám poskytujú IT podporu, pomáhajú nám analyzovať údaje, ktoré uchovávame, spracovávať platby, komunikovať s našimi zákazníkmi, poskytujú nám právnické alebo finančné poradenstvo a pomáhajú nám poskytovať vám služby.
 • Štátne úrady alebo regulačné orgány – ak máme zákonnú povinnosť s nimi osobné údaje zdieľať alebo napomáhať pri ich vyšetrovaní alebo podnetoch, to sa týka aj príslušných úradov na ochranu osobných údajov a orgánov regulujúcich zdravotnú starostlivosť. Tieto subjekty môžu osobné údaje používať na vlastné účely a na toto použitie sa budú vzťahovať ich vlastné informácie o ochrane osobných údajov, ktoré spracúvajú.

Osobné údaje nesprístupňujeme, s výnimkou hore uvedených prípadov zákonnej povinnosti sprístupniť ich alebo ak musíme informácie zdieľať, aby sme pomohli pri vyšetrovaní a prevencii trestnej činnosti. Tretím osobám môžeme poskytovať štatistické informácie a analýzy, ale skôr ako ich sprístupníme, zabezpečíme, že pôjde o agregované informácie, z ktorých nie je možné nikoho identifikovať.

9. ODOVZDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPY?

Na to, aby sme mohli spracúvať vaše osobné údaje na účely stanovené v tomto oznámení, je možné, že ich odovzdáme tretím osobám alebo spoločnostiam v rámci našej skupiny, ktoré sídlia mimo EÚ alebo EHS (ďalej len „Európa“).

Na to, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, budeme osobné údaje odovzdávať do krajín mimo Európy iba v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), preto je nevyhnutné, aby platila niektorá z týchto podmienok:

 • Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany vašich osobných údajov (v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR).
 • k odovzdaniu došlo na základe poskytnutia vhodných záruk (v súlade s článkom 46 Nariadenia GDPR).
 • k odovzdaniu došlo na základe záväzných podnikových pravidiel (v súlade s článkom 47 Nariadenia GDPR) alebo
 • k odovzdaniu došlo na základe výnimky z obmedzenia Nariadenia GDPR o odovzdávaní osobných údajov mimo rámca EÚ (v súlade s článkom 49).

10. AKÉ MÁTE PRÁVA

Za určitých okolností ste oprávnený(á):

 • Žiadať o prístup k svojim osobným údajom. Na základe tohto práva si môžete vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, a skontrolovať, že ich spracúvame zákonným spôsobom.
 • Žiadať o opravu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Na základe tohto práva môžete požiadať opravu neúplných alebo nesprávnych osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.
 • Žiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Na základe tohto práva môžete požiadať, aby sme vymazali alebo odstránili osobné údaje, pri ktorých neexistuje dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali. Taktiež máte právo žiadať, aby sme vymazali alebo odstránili Vaše osobné údaje, pri ktorých ste vzniesli námietku proti spracovaniu (pozri dole).
 • Podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na základe oprávneného záujmu, a vo Vašom konkrétnom prípade existuje dôvod, pre ktorý chcete vzniesť námietku proti spracúvaniu založenom na takom základe. Môžete vzniesť námietku aj proti oslovovaniu prostredníctvom priameho marketingu.
 • Žiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Na základe tohto práva môžete žiadať, aby sme pozastavili spracovanie osobných údajov o Vašej osobe na základe konkrétnych okolností, napríklad, ak chcete, aby sme spracúvanie obmedzili dovtedy, kým nebude vyriešená otázka správnosti osobných údajov.
 • Žiadať o odovzdanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, priamo Vám alebo tretej osobe.
 • Žiadať, aby ste neboli predmetom automatizovaného rozhodovania. Automatizované rozhodovanie a profilovanie používame pri našich online operáciách iba v obmedzených prípadoch.

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom „CSL portálu pre jednotlivcov“ (CSL rights portal) na: https://privacyinfo.csl.com/

Vždy sa s nami môžete spojiť aj prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia. Budeme sa snažiť Vám pomôcť, kedykoľvek budete chcieť uplatniť svoje práva, ale v určitých prípadoch môžeme zo zákonom stanovených dôvodov Vašu žiadosť zamietnuť.

Bezodkladne preveríme každú zaslanú žiadosť a odpovieme Vám do mesiaca od poslania žiadosti. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak to bude nevyhnutné, aby sme mohli riadne odpovedať (napr. ak bude zložité žiadosť spracovať a budeme na to potrebovať viac času), ale vždy Vás budeme o dôvodoch zdržania informovať.

Ak sa rozhodneme na základe žiadosti nekonať, budeme Vás informovať o dôvodoch.

V prípade, že nebudete súhlasiť s rozhodnutím týkajúcim sa žiadosti alebo ak budete presvedčení, že porušujeme predpisy na ochranu osobných údajov v rámci Európy, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

11. PRIAMY MARKETING

Ak ste zdravotnícky odborník alebo dodávateľ zdravotníckych služieb, môžeme Vás v závislosti od marketingových preferencií, ktoré nám oznamujete v momente zhromaždenia Vašich osobných údajov, prípadne kontaktovať poštou, telefonicky alebo elektronicky a poskytovať informácie o našich výrobkoch a službách. Z tohto odberu sa môžete odhlásiť voľbou, ktorú Vám zašleme ako súčasť našej správy alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia.

12. COOKIES

Pri používaní našich webových stránok môžeme prostredníctvom súborov cookies zhromažďovať informácie o tom, ako ich používate.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo informácií prenášaných do zariadenia, na ktorom si webové stránky prezeráte, aby mohli rozpoznať a zapamätať si Vaše zariadenie.

Môžeme používať súbory cookies a ďalšie podobné technológie, napríklad web beacons a dočasné medziukladanie, na zhromažďovanie informácií o aktivite na našom webe, Vašom prehliadači a zariadení. Tieto dáta nám pomáhajú budovať profil používateľov našich webových stránok. Niektoré z týchto údajov budú agregované alebo štatistické, čo znamená, že Vás nebudeme môcť identifikovať individuálne. Ak ste prihlásení do účtu na našej webovej stránke, môžu byť k tomuto účtu niektoré informácie pridružené.

Ak chcete, môžete súbory cookies odstrániť alebo odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača alebo zariadenia. Odmietnutie alebo odstránenie súborov cookies však môže ovplyvniť dostupnosť a funkčnosť našich služieb.

Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť nastavenie cookies v prehliadači, nájdete na adrese www.allaboutcookies.org.

13. KONTAKT

Ak budete mať otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich osobných údajov alebo ak budete chcieť uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, prosím, na: privacy@cslbehring.com

alebo prostredníctvom CSL portálu pre práva jednotlivca: https://privacyinfo.csl.com/

14. AKTUALIZÁCIE TOHTO DOKUMENTU

Tento dokument môžeme podľa potreby aktualizovať, aby sme zohľadnili zmeny v postupe spracovania osobných údajov (napr. ak zavedieme nový systém alebo postup, ktorý bude obsahovať nový spôsob spracovania osobných údajov) alebo aby sme upresnili informácie, ktoré tento dokument obsahuje. Zmeny budú vždy v súlade s príslušnými predpismi na ochranu osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali prípadné aktualizácie tohto dokumentu; o jeho zmenách alebo o spôsobe použitia vašich osobných údajov vás však aj napriek tomu budeme informovať priamo, ak tak stanoví zákon.

NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ: [15/12/2021]                                        

SVK-RSM-001