Skip to main content

Zásady spracovania osobných údajov zdravotníckych odborníkov

Spoločnosť CSL Behring Slovakia s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny spoločností CSL Behring, považuje za svoj záväzok zachraňovanie životov s pomocou najnovších technológií. Skupina spoločností CSL Behring sa tým stala globálnym lídrom v oblasti biotechnológií, ktorého kroky sa riadia stále rovnakým záväzkom zachraňovať a zlepšovať životy ľudí. Ponúkame najširšie spektrum kvalitných plazmatických a rekombinantných liečiv v našom odbore. V rámci našej obchodnej činnosti bežne získavame pri interakcii s Vami, zdravotníckymi odborníkmi, Vaše osobní údaje.

Prostredníctvom týchto Zásad spracúvania osobných údajov zdravotníckych odborníkov (ďalej len „Zásady“) vysvetľujeme:

 • účely, na ktoré získavame a spracúvame Vaše osobné údaje,
 • kategórie osobných údajov, ktoré na tieto účely získavame, a
 • spôsob, ktorým Vaše osobné údaje spracúvame.

Súčasne Vás chceme tiež informovať o Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s nižšie uvedeným spracúvaním osobných údajov, a tiež o možnostiach uplatnenia týchto práv. Pre získanie dostatočných informácií o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach Vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali celý text Zásad. Pokiaľ chcete, môžete si prečítať celé Zásady postupne. Kliknutím na niektorý z nižšie uvedených nadpisov si však môžete vyhľadať priamo kapitolu, ktorá Vás osobitne zaujíma.

Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame, keď používate naše internetové stránky, sú bližšie uvedené v Informácii o ochrane osobných údajov na internetových stránkach, ktoré sú dostupné na našich internetových stránkach.
 

1. ÚVOD

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME A ICH ZDROJE

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVÁNÍA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4. AKO CHRÁNIMEVAŠE OSOBNÉÚDAJE?

5. AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ

7. AKÉ SÚ VAŠEPRÁVA?

8. KONTAKT

9. AKTUALIZÁCIA TÝCHTO ZÁSAD

V prípade, že v týchto Zásadách nenájdete odpovede na všetky svoje otázky, spojte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto Zásad.

1. ÚVOD

V spoločnostiCSLBehringSlovakias.r.o.,so sídlomŠulekova 4, 811 06 Bratislava, IČO 50 920 324, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddielSro, vložka číslo 120197/B, Slovenská republika(ďalej len „my“, „nás“ nebo „CSLBehring“)sme zaviazaní zabezpečovať dôvernosť osobných údajov, ktoré spracúvame, a pri tom rešpektujeme práva na ochranu súkromia jednotlivcov.V rámci našejobchodnej činnosti bežne získavame, najmä pri interakcii s Vami, ako zdravotníckymi odborníkmi, informácie týkajúce sa Vašej osoby, ktoré Vás priamo alebo nepriamo identifikujú(ďalej len „osobné údaje“).

 

Spoločnosť CSLBehring jeprevádzkovateľom, ktorý spracúva všetkynižšie uvedené osobné údajev súlade s NariadenímEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.To znamená, žezodpovedáme za rozhodnutia o získavaní a spracúvaní týchto osobných údajov.Tiežto znamená, žesme povinní zodpovedať všetkyVaše otázky a riešiť žiadostiv súvislosti so spracúvanímVašich osobných údajov.

 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTOSPRACÚVAME AICH ZDROJE

Pri obchodnej interakcii priamo s Vami a tiež z relevantných verejne dostupných zdrojov, ktoré sa bezprostredne týkajú Vašej odbornej činnosti, ako je napríklad Vaša vlastná webová prezentácia, zákonné verejné registre a tiež verejné evidencie členov profesijných organizácií, budeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje: informácie, ktoré nám umožňujú kontaktovať Vás, ako je najmä Vaše meno, adresa, telefónne číslo či e-mailová adresa;
 • Informácie týkajúce sa Vášho vzdelania a odbornej činnosti: informácie o Vašom vzdelaní, členstve v profesijnej organizácii, odbornej špecializácii a záznamy o Vašich vedeckých, výskumných, prednáškových a publikačných aktivitách;
 • Záznamy o interakciách so zástupcami našej spoločnosti: početnosť a bližšie informácie o Vašej obchodnej komunikácii so zástupcami našej spoločnosti, vrátane evidencie udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, záznamy o účasti v prieskumoch a hodnotenie našich výrobkov a služieb;
 • Podrobnosti elektronickej komunikácie: informácie o Vašich základných užívateľských preferenciách pri využívaní online nástrojov pre komunikáciu s nami vrátane elektronickej pošty a ďalej tiež údaje o zariadeniach využívaných pre takúto komunikáciu vrátane tzv. sieťových identifikátorov.

3. ÚČEL APRÁVNY ZÁKLADSPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje používame iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie konkrétneho účelu, a to na základe tomu zodpovedajúceho právneho základu.

Právnym základom spracúvania Vašich kontaktných údajov a základných informácií, ktoré sa týkajú Vašej odbornej činnosti, je oprávnený záujem spoločnosti CSL Behring [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], aby vôbec mohla overiť Váš prípadný záujem o bližšie zoznámenie s výrobkami a službami našej spoločnosti, nadviazať s Vami bližší obchodný vzťah, informovať Vás o podmienkach spracúvania osobných údajov a prípadne získať Váš súhlas s ďalším spracúvaním osobných údajov.

Právnym základom spracúvania všetkých vyššie uvedených kategórií osobných údajov pre účely poskytovania informácií a realizácie priameho marketingu vo vzťahu k výrobkom a službám spoločnosti CSL Behring, a to vrátane zasielania elektronických obchodných informácií, je Váš dobrovoľný a informovaný súhlas [podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR]. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto Zásad. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, a ani na spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre dodržanie zákonných povinností CSL Behring, splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a na prípadné preukázanie predchádzajúceho udelenia súhlasu.

Ak spoločnosti CSL Behring poskytujete osobné údaje na základe súhlasu, nie ste povinní tieto osobné údaje poskytnúť. Neposkytnutie osobných údajov však v takom prípade môže ovplyvniť rozsah služieb alebo plnení zo strany spoločnosti CSL Behring, pre ktoré je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné.

4. AKO CHRÁNIMEVAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Zaviedli smezodpovedajúce bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili najmä strate či neoprávnenému využitiu, zobrazeniu, zmene alebo sprístupneniu Vašich osobných údajov.

 

Ďalej tiež obmedzujeme prístup k Vašimosobným údajomzo strany našich zamestnancov a externých dodávateľov služieb, a to na tie osoby, ktoré prístup potrebujú, aby mohli vykonávať svoju prácu alebo nám poskytovať potrebné služby, ako napríklad zabezpečovaniemarketingovej a IT podpory.Tieto osoby budú používať Vaše osobné údaje výlučne na základe našich pokynov, pričom sú povinné zachovávať vo vzťahu k Vašim osobným údajom mlčanlivosť.

 

Zaviedli smetiež postupy pre riešenie podozrenia na porušenie zabezpečenia osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

 

5. AKODLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, budeme uchovávať iba obmedzene, a to maximálne po dobu, počas ktorej budeme mať odôvodnene za to, že tieto údaje sú stále relevantné pre uvedený účel a Vy budete stále zdravotníckym odborníkom.

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, budeme spracúvať až do Vášho prípadného odvolania tohto súhlasu alebo do momentu, kedy budeme mať dôvodne za to, že už nie ste zdravotníckym odborníkom.

V niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje anonymizovať tak, aby naďalej nemohli byť spájané s Vašou osobou. V takomto prípade môžeme tieto údaje naďalej používať bez ďalšieho vzťahu k Vám a tiež ich prípadne poskytovať tretím osobám. Tretím osobám síce môžeme poskytovať štatistické informácie a analýzy, ale pred ich sprístupnením vždy zabezpečíme, aby išlo o agregované informácie, z ktorých nie je možné priamo ani nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV APRENOSOSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ

Aby sme mohli spracúvaťVaše osobné údaje pre účely stanovené v týchtoZásadách, je možné, žeVaše osobné údaje budeme poskytovať príjemcom, medzi ktorýchpatria spoločnosti v rámci skupiny spoločností CSLBehring, ich obchodní partneri a subjekty zabezpečujúce právne, účtovné, audítorské, reklamné a IT služby.

 

V rámci poskytovania Vašich osobných údajov príjemcom je možné, že budú poskytnutétretím osobámalebo spoločnostiam v rámci skupiny spoločností CSLBehring, ktoré sídlia mimo EÚ.

 

Aby sme zabezpečili bezpečnosť Vašich osobných údajov,prenososobných údajovdokrajínmimoEÚbude realizovanývýlučne v súlade s GDPR a v takomto prípade vždy zabezpečíme, abydošlo k prenosuna základe poskytnutiaprimeraných alebovhodných záruk v zmysle článku 46 GDPR, pričom ich kópie alebo informácie o tom, kde boli poskytnuté, je možné získať na kontaktných adresách uvedenýchna konci týchtoZásad.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V súvislosti s vyššie uvedeným spracúvaním Vašich osobných údajov si v zmysle GDPR môžete uplatňovať nasledovné práva:

 • Žiadať prístup ku svojim osobným údajom, vrátane potvrdenia o spracúvaní Vašich osobných údajov. Na základe tohoto práva si tiež môžete vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúvame, a skontrolovať, že ich spracúvame zákonným spôsobom.
 • Žiadať opravu osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúvame. Na základe tohto práva môžete požadovať doplnenie neúplných alebo opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúvame.
 • Žiadať výmaz svojich osobných údajov. Na základe tohto práva môžete žiadať, aby sme vymazali alebo odstránili osobné údaje, u ktorých neexistuje dôvod ich ďalšieho spracúvania v zmysle GDPR.
 • Podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu.
 • Žiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Na základe tohto práva môžete žiadať, aby sme pozastavili spracúvanie osobných údajov o Vašej osobe na základe konkrétnych okolností v zmysle GDPR, napríklad pokiaľ chcete, aby sme spracúvanie obmedzili počas obdobia overovania správnosti osobných údajov.
 • Žiadať prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte priamo Vám alebo o ďalší prenos inému prevádzkovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom „CSL portálu pre práva jednotlivca“ (CSL rights portal) na: https://privacyinfo.csl.com

Vždy nás tiež môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto Zásad. Budeme sa snažiť Vám pomôcť, kedykoľvek si budete priať uplatniť svoje práva, ale v určitých prípadoch môžeme zo zákonom stanovených dôvodov Vašu žiadosť zamietnuť.

Bezodkladne preveríme každú zaslanú žiadosť a odpovieme Vám najneskôr do mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu je možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pokiaľ to bude nutné, aby sme mohli riadne odpovedať (napr. pokiaľ bude zložité žiadosť spracovať a budeme potrebovať viac času), ale vždy Vás budeme o dôvodoch prípadného zdržania informovať.

Máte tiež právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

8. KONTAKT

Pokiaľ budete mať otázky ku spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov alebo pokiaľ budete chcieť uplatniť svoje práva, prosím kontaktujte nás na adrese sídla našej spoločnosti alebo ideálnena: privacy@cslbehring.com. Kontaktovať nástiež môžete prostredníctvomCSL portálu pre práva jednotlivca: https://privacyinfo.csl.com/.

9. AKTUALIZÁCIATÝCHTO ZÁSAD

Tieto Zásady môžeme podľa potreby aktualizovať, aby sme zohľadnili zmeny v postupe spracúvania osobných údajov (napríklad pokiaľ zavedieme nový systém alebo postup, ktorý bude obsahovať nový spôsob spracúvania osobných údajov) alebo aby sme upresnili informácie obsiahnuté v týchto Zásadách. Zmeny budú vždy v súlade s príslušnými predpismi na ochranu osobných údajov, najmä GDPR. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali aktualizácie týchto Zásad, ktoré sú dostupné na našich internetových stránkach. O ich zmenách alebo o zmene spôsobu použitia Vašich osobných údajov Vás však budeme informovať priamo, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: [27/04/2020]